Hinnasto ja oikeusturva

Palkkiomme määräytyy toimeksiannon vaatiman työmäärän mukaan. Tuntiveloituksemme on 250 euroa +alv 24 %, yhteensä 310 euroa. Säännönmukaisen työajan ulkopuolella, vieraalla kielellä, ulkomailla, erityisen vaikeissa olosuhteissa tai asianajajasta riippumattomasta syystä erityisen kiireellisenä suoritettavasta tehtävästä perimme korotetun palkkion.

Palkkion lisäksi veloitamme matkoihin käytetyn ajan. Auton käyttämisestä aiheutuneet kulut ja päivärahat veloitamme verohallituksen päätösten mukaisina. Lisäksi veloitamme erikseen kaikki asiasta aiheutuvat suoranaiset kulut, kuten viranomais- ja tuomioistuinmaksut sekä tavanomaista suuremmat tulostus- ja kopiointikulut.

Yksityishenkilön ja yrityksen oikeusturvavakuutus

Vakuutuksen oikeusturvaehto sisältyy tyypillisimmin yksityishenkilöillä kotivakuutukseen ja yrityksillä perusvakuutusturvaan.

Asiakas, jolla on oikeusturvavakuutus, vastaa omista oikeudenkäyntikuluistaan pääsääntöisesti ainoastaan omavastuuosuutensa verran. Mikäli asia on riitautunut määrältään taikka perusteeltaan, oikeusturvavakuutus kattaa yleensä toimenpiteistä aiheutuvat oikeudenkäyntikulut asian valmistelu- ja selvittelyvaiheessa sekä oikeudenkäynnissä vakuutusehdoissa määritettyyn enimmäismäärään asti. Tällöin asiakas maksaa laskustamme vakuutusehdoissa määritellyn omavastuuosuuden. Yleensä ehdoissa on määritelty omavastuuosuudeksi 15-20 % kuluista, joka on yksityishenkilöillä vähintään 150-250 euroa ja yrityksillä yleensä 500-1000 euroa.

Valtion oikeusapu yksityishenkilöille

Tulojen perusteella myönnettävän oikeusavun piirissä on kolme neljäsosaa kotitalouksista. Asiakkaan osuus oikeudenkäyntikuluista on tuloista riippuen 0 – 75 %. Asiakkaan oikeus oikeusapuun riippuu osaltaan myös hoidettavana olevan asian laadusta. Selvitämme aina toimeksiannon alkaessa asiakkaan mahdollisuuden saada valtion oikeusapua ja laadimme oikeusapuhakemuksen asiakkaan puolesta.

Oikeusapuun oikeutettu asiakas voi käyttää asianajotoimistomme palveluita, ja valtio maksaa laskumme oikeusapupäätöksen mukaisesti kokonaan tai osaksi.

Oikeusapua ei kuitenkaan yleensä myönnetä, jos oikeusapua hakevalla asiakkaalla on oikeusturvavakuutus, josta kulut voidaan korvata. Oikeusapu voidaan kuitenkin myöntää myös vakuutuksen omavastuuosuuteen.

Vakavissa rikosasioissa vastaajalle eli syytetylle voidaan määrätä puolustaja hänen taloudellisesta asemastaan riippumatta. Tässä tapauksessa puolustuksesta aiheutuneet kustannukset tai osa niistä voidaan oikeudenkäynnin lopuksi määrätä korvattavaksi valtiolle. Valtio on pääsääntöisesti velvollinen korvaamaan syytetyn puolustautumisesta aiheutuneet kulut syytteen tullessa hylätyksi.

Rikoksen asianomistajalla eli uhrilla on oikeus saada avustajakseen valtion varoista maksettava lakimies, mikäli asianomistaja on joutunut vakavan väkivaltarikoksen ja seksuaalirikoksen uhriksi. Muiden kuin edellä mainittujen rikosten kohdalla asianomistajalle voidaan myöntää oikeusapua valtion varoista.