Palvelut

Rikosoikeus

Rikosoikeuden palvelumme käsittävät epäillyn eli vastaajan ja rikoksen uhrin eli asianomistajan avustamisen esitutkinnassa, pakkokeinoasioissa sekä asian käsittelyssä eri oikeusasteissa. Avustamme vastaajaa ensimmäisistä kuulusteluista alkaen sekä puolustamme häntä oikeudenkäynnissä. Asianomistajan edusta huolehdimme laatimalla rikosoikeudenkäynnin yhteydessä esitettävät korvausvaatimukset sekä avustamalla oikeudenkäynnissä. Käyttämällä asianajajaa mahdollisimman aikaisesta vaiheesta lähtien voidaan varmistaa sekä vastaajan että asianomistajan kannalta asianmukainen, puolueeton esitutkinta.

Niin vastaajan kuin asianomistajan on mahdollista saada maksuton oikeudenkäynti mikäli oikeusavun edellytykset täyttyvät. Tarkastamme asiakkaamme oikeusavun edellytykset aina alkuneuvottelun yhteydessä. Asianomistajan kotivakuutukseen kuuluu usein oikeusturvaehto, joka on käytettävissä asianajajan kulujen maksamiseen.

Toimimme myös alaikäisten edunvalvojina erilaisissa lapsia koskevissa rikos-, lähestymiskielto- tai muissa prosesseissa.

Riita-asiat

Riita-asioissa on kysymys yksityisten henkilöiden tai yritysten erimielisyyksien ratkaisemisesta puolueettomasti oikeusistuimessa tai erityisissä sovintomenettelyissä. Kysymyksessä voi olla esimerkiksi vahingonkorvaus, perintöriita, kaupan purkaminen tai huoneiston vuokra.

Tavoitteenamme on ensisijaisesti sopia riita-asiat ilman oikeudenkäyntiä. Oikeudenkäynneissä tavoitteenamme on mahdollisimman hyvä lopputulos päämiehellemme kohtuullisin kustannuksin.

Liikejuridiikka

Oikeudelliset asiat ovat osa yritysten jokapäiväistä liiketoimintaa. Liike-elämän osa-alueet edellyttävät lainsäädännön tarkkaa tuntemusta. Toimimme asiamiehinä ja neuvonantajina yhtiöoikeudellisissa riidoissa. Tyypillisesti liikejuridiikka ja toimeksiannot liittyvät sopimusten laadintaan ja tulkintaan, työoikeuteen liittyviin asioihin, avustamiseen oikeudenkäynneissä sekä oikeudelliseen neuvontaan.

Perhe- ja perintöoikeus

Perhe- ja perintöoikeudellisissa tapahtumissa on usein kyse asioista, joiden menestyksekäs hoitaminen edellyttää erityisen luottamuksellista suhdetta asiakkaan ja asianajajan välillä. Perheoikeudellisiin palveluihimme kuuluu mm. lasten huoltoon ja huoltajuuteen liittyvät asiat, avioehtosopimusten laadinta, avioerojen ja ositusten toimittaminen sekä näihin liittyvät oikeudenkäynnit. Perintöoikeudellisissa asioissa palvelemme yksityisasiakkaitamme mm. toimittamalla perunkirjoituksia ja perinnönjakoja, laatimalla testamentteja sekä neuvomalla perintö- ja lahjaverotukseen liittyvissä kysymyksissä.

Avioliitto-oikeus

Suomen lain perusteella aviopuolisoilla on avio-oikeus toistensa omaisuuteen, ellei muuta ole määrätty lähinnä avioehtosopimuksella. Avioerotilanteessa avio-oikeus tarkoittaa sitä, että aviopuolisoiden omaisuus jaetaan puoliksi kummallekin osapuolelle.

Aviovarallisuusoikeuden pääsääntö on puolittamisperiaate, josta voidaan poiketa avioehtosopimuksella. Avioehtosopimus on määrämuotoinen sopimus, joka vaatii rekisteröinnin toimivaltaiseen maistraattiin.

Avioeroa haetaan toimivaltaiselta käräjäoikeudelta puolisoiden yhteisestä hakemuksesta tai toisen puolison yksin tekemästä hakemuksesta.

Ositus voidaan suorittaa avioerohakemuksen tultua vireille. Ositus voidaan tehdä puolisoiden toimesta sopimusosituksena tai pesänjakajan tekemänä toimitusosituksena. Pesänjakajan määrää käräjäoikeus. Pesänjakajan määräämistä voi hakea kumpikin puolisoista. Puolisoiden välisessä sopimusosituksessa voidaan käyttää asianajajaa varsinaisen sopimusasiakirjan laadinnassa.

Avopuolisoiden eroon voi liittyä omaisuuden ja velkojen järjestely. Avopuolisoiden yhteistalous voidaan purkaa lähes samalla tavalla kuin aviopuolisoiden välinen aviovarallisuussuhde. Omaisuus ja velat voidaan järjestellä avopuolisoiden yhteisin sopimuksin tai käräjäoikeuden määräämän pesänjakajan toimesta.

Perintöoikeus

Keskinäinen testamentti

Usein puolisoiden kannattaa turvata jälkeen elävän puolison asema keskinäisellä testamentilla. Vanhemmat voivat myös haluta määrätä testamentilla, että lasten aviopuolisot eivät saa avio-oikeutta testamentilla saatuun omaisuuteen.

Perinnönjako voidaan suorittaa sopimusjakona kuolinpesän osakkaiden kesken. Mikäli perinnönjakoa ei voida toteuttaa osakkaiden keskinäisin sopimuksin, se voidaan toteuttaa toimitusjakona. Toimitusjaon tekee käräjäoikeuden määräämä pesänjakaja. Pesänjakajan määräämistä voi hakea jokainen yksittäinen pesänosakas.

Testamentti ja perunkirjoitus

Testamentti on vainajan viimeinen tahto, joka kannattaa yleensä laatia asiantuntijan avulla. Koska testamentti on määrämuotoinen asiakirja, laadinnassa on noudatettava lain osoittamia muotomääräyksiä, jotta testamentti on pätevä.

Perunkirjoitus täytyy toimittaa jokaisen Suomessa asuneen henkilön kuoleman jälkeen. Perunkirjoitus on tehtävä kolmen kuukauden kuluessa kuolemasta, mutta sille voidaan hakea lisää aikaa verotoimistosta. Perukirjassa luetteloidaan vainajan varat ja velat perintöverotusta sekä mahdollista perinnönjakoa varten ja selvitetään kuolleen henkilön perilliset.

Perunkirjoitus valmistellaan hankkimalla tarvittavat selvitykset vainajasta, leskestä ja kuolinpesän osakkaista. Vainajasta on hankittava kattava sukuselvitys, mikä tarkoittaa virkatodistuksia kaikista niistä seurakunnista tai maistraateista, joissa henkilö on ollut kirjoilla täytettyään 15 vuotta. Myös jokaisesta kuolinpesän osakkaasta on tilattava virkatodistus tai väestörekisteriote.

Perukirjaan merkitään vainajan varat ja velat sellaisina kuin ne olivat hänen kuolinpäivänään. Perukirjaan on merkittävä myös mahdollisen lesken omaisuus. Lisäksi perukirjassa tulee mainita mahdollinen testamentti ja avioehto, mahdolliset ennakkoperinnöt sekä muita välttämättömiä tietoja.

Perunkirjoituksessa on huomioitava useita seikkoja muun muassa perintöverotuksen, omaisuuden arvostamisen sekä perintökaaren vaatimusten suhteen, minkä vuoksi on suositeltavaa uskoa perunkirjoituksen toimittaminen asiantuntijalle.

Kiinteistö- ja asunto-oikeus

Oma koti on monelle suomalaiselle elämän suurin sijoitus. Omassa asunnossa havaittava laatuongelma voi vaikuttaa asumismukavuuteen, asukkaan terveyteen sekä asunnon omistajan talouteen. Asuntokaupan jälkeen ilmenevät laatuvirheet synnyttävät erimielisyyttä myyjien ja ostajien välillä. Avustamme asiakkaitamme laatuvirheisiin – mm. kosteus- ja homevaurioihin sekä rakennusvirheisiin – liittyvissä asioissa ja arvioitaessa niiden vaikutusta kauppahintaan.

Kun asunnossa havaitaan kaupanteon jälkeen virhe, ostajan on reklamoitava virheestä myyjälle laissa säädettyjen määräaikojen kuluessa. Ostaja ei saa vedota virheeseen, ellei hän ilmoita virheestä ja siihen perustuvista vaatimuksistaan myyjälle kohtuullisessa ajassa siitä, kun hän havaitsi virheen tai hänen olisi pitänyt se havaita. On syytä kääntyä nopeasti asianajajan puoleen jotta ei menetä oikeutta vedota virheeseen. Jotta muunmuassa kirjallinen reklamaatio tulisi tehtyä asianmukaisesti, kannattaa harkita myös rakennusalan ammattilaisen lausunnon hankkimista reklamoinnin yhteydessä.

Reklamaatiovelvollisuus ja myyjän vastuu ostajalle määräytyvät eri tavoin riippuen siitä, onko kysymys kiinteistön, uuden asunnon vai käytetyn asunnon kaupasta.

Neuvonta ja avustaminen voi liittyä myös kiinteistön ostamiseen ja myymiseen, erilaisiin kiinteistötoimituksiin, kaavoitukseen ja maankäytön suunnitteluun liittyviin asioihin, kehittämishankkeisiin sekä pakkolunastusasioihin. Lisäksi neuvomme asiakkaitamme mm. rakentamiseen ja rakentamisen rahoitukseen liittyvissä sopimusasioissa sekä rakentamisen lupamenettelyissä.

Tarjoamme asiakkaillemme myös huoneistojen vuokraukseen sekä asuntoihin liittyviä oikeudellisia palveluita. Laadimme kattavasti niihin liittyvät sopimukset ja muut asiakirjat.

Lastenhuolto-, elatus- ja tapaamisasiat

Lapsen huoltoon, tapaamisoikeuteen ja elatusasioihin tarvitaan usein asianajajan apua silloin kun asia riitaantuu, eivätkä lapsen vanhemmat pääse asioista yhteisymmärrykseen. Lapsen edun mukaista on ratkaista asiat mahdollisimman nopeasti. Lapsella on lakiin kirjattuja oikeuksia koskien vanhempien tapaamista sekä lapsen huoltamista ja elatusta.

Lapsen asiat voidaan sopia vanhempien kesken ja sopimuksen voi vahvistaa lastenvalvoja. Mikäli vanhemmat eivät pääse sopimukseen keskenään, asiat voidaan saattaa käräjäoikeuden ratkaistavaksi.

Avioerotilanteissa sopiminen lapsen tapaamisesta, huoltamisesta ja elättämisestä on usein hankalaa voimakkaiden tunteiden vuoksi. Erotilanteet ovat usein erittäin raskaita lapsille, varsinkin hyvin riitaisissa olosuhteissa. Mikäli eroavat vanhemmat eivät pääse yhteisymmärrykseen lasten huoltajuudesta, asumisesta ja oikeudesta tavata vanhempaansa tai lapsen elatuksen toteuttamisesta, on turvauduttava tuomioistuimen ratkaisumenettelyyn. Näitä kysymyksiä voidaan myös joutua arvioimaan uudelleen olosuhteiden muuttuessa avioeron jälkeen. Avustamme sekä sopimusneuvotteluissa että oikeudenkäynneissä.

Muu lainopillinen neuvonta

Tarjoamme asiakkaillemme palvelualueisiimme liittyvää lainopillista neuvontaa oikeudellisissa asioissa. Kerromme edellyttääkö asia oikeudellista asiantuntija-apua ja ohjaamme tarvittaessa asianajajan tai oikean viranomaisen puoleen. Lainopilliseen neuvontaan liittyvät keskustelut ovat aina luottamuksellisia.

Avustamme mm. erilaisten asiakirjojen laadinnassa, saatavien perinnässä, huoneenvuokraukseen liittyvissä kysymyksissä, sekä autamme myös hallintovalitusten ja hallintoriitojen hoitamisessa.